Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde webapplicatie waarmee:

  • Industriële bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, MJA-rapportage, MEE-rapportage, Addendum MEE-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • de betrokken beoordelende instantie de verslagen beoordeelt.

E-PRTR-plichtig

Een bedrijf is E-PRTR-plichtig als er een of meer van de in bijlage I van de E-PRTR-verordening genoemde activiteiten plaatsvinden in een mate die de daarin gespecificeerde toepasselijke capaciteitsdrempelwaarde overtreft. Dit is de reikwijdte van de verordening.

Bedrijven die E-PRTR-plichtig zijn en die emissies en/of afvaltransporten boven de drempelwaarden hebben, moeten een Integraal PRTR-verslag indienen. Het Integraal PRTR-verslag is in de volgende Nederlandse wetgeving verankerd:

Vrijwillig

Ook wanneer een inrichting niet onder de reikwijdte van de E-PRTR-verordening valt, is op basis van afspraken tussen bedrijven en hun beoordelende instantie vrijwillige rapportage via het e-MJV mogelijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modules uit het Integraal PRTR-verslag.

MJA

Bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA) zijn verplicht jaarlijks te rapporteren over de voortgang van hun activiteiten met betrekking tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiency.

MEE

Bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) zijn verplicht jaarlijks te rapporteren over de voortgang van hun activiteiten met betrekking tot deze afspraak.

Addendum MEE

MEE-bedrijven zijn in het kader van het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) een aanvullende individuele verplichting aangaan gezamenlijk 9 PJ aanvullende finale energiebesparing te realiseren. Dit gebeurt in het kader van de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei van 6 september 2013. De MEE-bedrijven vullen hiervoor de module Addendum MEE-monitoring in.

Olie en gas

Bedrijven die de intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningindustrie hebben ondertekend dienen hun getalsmatige rapportage in via de module Olie en gas.