Systeemeisen

Systeemeisen

Om het e-MJV te kunnen gebruiken moeten uw systeem en netwerkverbinding minimaal aan de volgende specificaties voldoen:

 • Internetverbinding (bijvoorbeeld analoog, via het bedrijfsnetwerk, ISDN, ADSL of kabel); met minimaal de volgende effectieve verbindingssnelheden: download 1 Mb/s, upload 0,7 Mb/s.
 • Internet Explorer 8 of een hogere versie; Mozilla Firefox 1.5 of hoger*.
 • Javascript moet zijn geactiveerd. Dit is standaard het geval in de meeste browsers. Als dit niet het geval is, kunt u dit in de (internet)opties inschakelen.
 • Een van de volgende keuzes in het optiemenu in de browser moet worden geregeld:

a) Op het tabblad 'Privacy' moet minimaal de instelling 'Medium' worden gekozen of op het tabblad  Beveiliging (Security) moet als Vertrouwde website (Trusted site) het volgende worden toegevoegd: https://secure.rivm.nl.
b) De locatie van het certificaat voor optimale performance: onder Vertrouwde uitgevers  (Trusted Root Certification Authorities) in plaats van onder de default locatie Persoonlijk (Personal).
c) Het Verisign-certificaat moet aanwezig zijn (wordt met de meeste browsers standaard mee geïnstalleerd).
d) Vink in het menu Internetopties (Tools) op het tabblad Geavanceerd (Advanced) de SSL secured functie aan, zodat de encryptie op 256-bit wordt ingesteld.

De volgende besturingssystemen worden in elk geval ondersteund:

 • 1. Windows (Vista, 7, 8, 10)
 • 2. OS (Apple)
 • 3. Linux

* Voor andere typen internetbrowsers, zoals Google Chrome, Apple Safari en Opera, wordt volledige en juiste functionaliteit niet gegarandeerd.

Gebruiksvoorwaarden e-MJV

Gebruiksvoorwaarden e-MJV

 1. Het e-MJV is met de grootste zorg samengesteld. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade -in welke vorm dan ook- die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van gebruikte programmatuur.
 2. Hoewel de e-MJV-database regelmatig gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van virussen, kan het Ministerie van IenW niet garanderen dat de aangeboden bestanden uit de e-MJV-database virusvrij zijn. Het Ministerie van IenW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van virussen.
 3. Het Ministerie van IenW is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de e-MJV-database.
 4. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de programmatuur komen uitsluitend toe aan het Ministerie van IenW. De gebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 5. Het Ministerie van IenW verleent de gebruiker het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht de programmatuur te gebruiken.
Administratieve procedure

Hoe werkt het e-MJV voor bedrijven?

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op de e-MJV-applicatie. De gebruikersnaam is verschillend per gebruiker.
 • Op de publieke en besloten website vindt u de link naar de e-MJV-applicatie. Bij de start van het verslagjaar vindt u daarin uw ingevoerde en gepubliceerde e-MJV's van de historische verslagjaren en een leeg, in te vullen, e-MJV voor het huidige verslagjaar.
 • Per module vult u de gevraagde gegevens van het huidige verslagjaar in. Veel vaste gegevens zijn al voor u ingevuld. Modules die niet voor uw bedrijf van toepassing zijn, zijn niet beschikbaar voor invullen. Mochten bepaalde modules niet voor u zijn opengesteld waar u wel toegang toe dient te hebben, neem dan contact op met de helpdesk.
 • Tijdens het invullen kunt u gemakkelijk vergelijken met waarden uit het vorige verslagjaar of met referentiewaarden. Cijfers die aanzienlijk afwijken van gegevens van voorgaande jaren worden, als signalering, rood weergegeven op het scherm. Als stoffen nieuw zijn ten opzichte van voorgaande jaren worden deze met de kleur blauw weergegeven. Met de link Vorig jaar kunt u snel naar het voorgaande verslagjaar navigeren.
 • Per scherm is een specifieke helppagina beschikbaar. Voor vragen die resteren, kunt u de e-MJV-website raadplegen of contact opnemen met de helpdesk.
 • Het ingevulde e-MJV publiceert u via het onderdeel Publiceren in de e-MJV-applicatie. U heeft de mogelijkheid per e-mail een notificatie naar uw beoordelende instantie te sturen. Hiervoor klikt u op Zenden in de pop-up, die verschijnt nadat u heeft gepubliceerd. Uw lokale e-mailprogramma opent een standaard e-mail die u (na bewerking) kunt verzenden naar de contactpersoon van uw beoordelende instantie.
 • De beoordelende instantie beoordeelt het e-MJV en geeft per module aan, of deze is goedgekeurd of dat er nog vragen zijn of aanvullende informatie nodig is. Via het besloten deel van de website kunt u de voortgang van de beoordeling volgen (via Toon procesvoortgang).
 • Per module kunt u gestelde vragen via de e-MJV-applicatie beantwoorden via het onderdeel Opmerkingen.

Hoe werkt het voor de beoordelende instantie?

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op de e-MJV-applicatie. Daar vindt u de e-MJV's voor het huidige verslagjaar en de historische jaren van bedrijven waarvoor u de beoordelende instantie bent.
 • Een e-MJV bevat alleen die modules die voor dat specifieke bedrijf relevant zijn. U kunt het e-MJV per module beoordelen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om met meerdere mensen een e-MJV te beoordelen, zodat iedere gebruiker alleen die modules beoordeelt die voor hem of haar relevant zijn. Tijdens de beoordeling kunt u de ingevoerde gegevens gemakkelijk vergelijken met waarden uit vorige verslagjaren of met referentiewaarden.
 • Per scherm is een specifieke helppagina beschikbaar. Voor vragen die resteren, kunt u de e-MJV-website raadplegen of contact opnemen met de helpdesk.
 • De beoordeelde modules publiceert u naar de e-MJV-database, door de status van de module(s) in het statusoverzicht aan te passen en de module(s) te publiceren. U heeft de mogelijkheid per e-mail een notificatie naar het bedrijf te sturen. Zij kunnen echter ook via het besloten deel van de website de voortgang van de beoordeling volgen (via Toon procesvoortgang).
 • Over de beoordeelde modules kunt u via het e-MJV ook aanvullende vragen stellen aan het bedrijf of om nadere informatie vragen bij het bedrijf. In het onderdeel Opmerkingen kunt u de aanvullende vragen opnemen. U geeft de modules vervolgens de status Aanvulling gevraagd. en publiceert deze. Via de e-MJV-applicatie kan het bedrijf deze vragen ook weer beantwoorden via het onderdeel Opmerkingen.

Statussen / Negatieve verklaring

Wanneer bedrijven een Integraal PRTR-verslag indienen is voor de beoordelende instantie in het e-MJV de status voor de definitieve beoordeling van een module Geaccepteerd of Niet geaccepteerd.

De status Niet geaccepteerd geeft de beoordelende instantie de mogelijkheid een zogenaamde ‘negatieve verklaring' voor het Integraal PRTR-verslag af te geven. Dit is in het e-MJV geen aparte status. Wanneer één module die onderdeel uitmaakt van het Integraal PRTR-verslag niet wordt geaccepteerd, krijgt het gehele verslag de juridische status ‘negatieve verklaring'.

Beoordeling MJA net even iets anders

Beoordeling MJA net even iets anders

Het e-MJV is gebaseerd op het principe dat alleen het bedrijf gegevens in de e-MJV-applicatie kan invoeren en aanpassen. Daarnaast is er een partij die de gegevens valideert, en kan er een partij zijn die hierover adviseert. De MJA- en MEE-gegevens zijn verdeeld over de module Energie en de module MJA- en MEE-monitoring. MEE-bedrijven vullen daarbij alleen de module Energie in als zij ook rapporteren in het kader E-PRTR. Voor validatie en advisering zijn de volgende afspraken gemaakt:

Rolverdeling BG Wet Milieubeheer (Wm) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Categorie bedrijven Module Energie* Module MJA- en MEE-monitoring Module Addendum MEE-monitoring Module EEP

Rapportage in het kader van (alleen) MJA of MEE

Bevoegd gezag Wm adviseert vrijblijvend**1 RVO.nl beoordeelt RVO.nl beoordeelt Bevoegd gezag Wm beoordeelt1
  RVO.nl beoordeelt Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht1 Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht1

RVO.nl adviseert
(beoordeelt module van ETS-bedrijf)

Rapportage in het kader van het Integraal PRTR-verslag en MJA of Integraal PRTR-verslag en MEE*** Bevoegd gezag Wm beoordeelt RVO.nl beoordeelt RVO.nl beoordeelt Bevoegd gezag Wm beoordeelt1
  RVO.nl adviseert Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht1 Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht1 RVO.nl adviseert
(beoordeelt module van ETS-bedrijf)
Rapportage in het kader van Olie- en gaswinning (of het Zuivelconvenant) en MJA, of Olie- en gaswinning (of het Zuivelconvenant) en MEE Bevoegd gezag Wm beoordeelt RVO.nl beoordeelt RVO.nl beoordeelt Bevoegd gezag Wm beoordeelt
  RVO.nl adviseert vrijblijvend**

Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht

Bevoegd Gezag Wm heeft inzagerecht RVO.nl adviseert

 * Alleen voor MJA-bedrijven en MEE-combi-bedrijven (= E-PRTR- en MEE-bedrijven)
** Met de toevoeging Vrijblijvend wordt aangegeven dat het advies niet verplicht is.
*** Voor deze categorie bedrijven is de rapportage in het kader van MJA formeel onderdeel van het wettelijk verplicht Integraal PRTR-verslag
1 Dit geldt alleen voor bedrijven die niet onder Emissiehandel (ETS) vallen, anders geen inzagerecht

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid

Er geldt één werkwijze voor het omgaan met verzoeken om vertrouwelijke behandeling van gegevens. Verzoeken om vertrouwelijke behandeling worden buiten het e-MJV om gedaan. De beoordelende instantie beheert de registratie voor vertrouwelijke behandeling op de besloten website van het e-MJV. De Leidraad Milieujaarrapportages bevat hierover nadere aanwijzingen; daarnaast is er een circulaire over dit onderwerp die in het verleden is uitgebracht door de Rijksoverheid.

Werkwijze

Werkwijze

U kunt als bedrijf een verzoek tot vertrouwelijkheid schriftelijk indienen bij uw beoordelende instantie. Als vertrouwelijkheid gewenst is, adviseren wij u dit tijdig (voor 1 april) bij uw beoordelende instantie kenbaar te maken.

Let op:
 • Vertrouwelijkheid kan alleen met instemming van de beoordelende instantie.
 • Vertrouwelijkheid moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.
 • De bedrijfstotalen van emissies blijven openbaar.
De inzage

De inzage

De vertrouwelijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor een beperkte groep, namelijk de invoerende partij (het bedrijf, eventueel de functioneel beheerder van de database en de e-MJV-helpdesk als eventuele ondersteuner van het bedrijf), de beoordelende instanties (de bevoegde gezagen), eventueel de technisch beheerder van de e-MJV-applicatie en de e-MJV-database en Emissieregistratie.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw. Meer informatie over de openbaarheid van milieugegevens vindt u in de handreiking Aarhus op https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/openbaarheid/handreiking.