Direct inloggen e-MJV-applicatie

Algemeen

Algemeen

Wat is het e-MJV?

Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde internetapplicatie waarmee:

  • bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, MJA- of MEE-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • de beoordelende instantie de rapportages beoordeelt.
Waarom rapportage via het e-MJV?

Het e-MJV is in 2004 geïntroduceerd als alternatief voor de papieren MJV's. Vanaf 2010 is elektronisch indienen (met gebruikmaking van het e-MJV) verplicht gesteld (zie de Wet milieubeheer, hoofdstuk 12, art. 12.20).
Voor zowel bedrijven als beoordelende instanties heeft het e-MJV sindsdien grote voordelen opgeleverd, zoals lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak, een kortere doorlooptijd van het proces van indiening en beoordeling én een kwaliteitsverbetering.

Voor wie is het e-MJV bedoeld?

Bedrijven die hun rapportage via het e-MJV indienen, doen dat in het kader van een of meerdere onderstaande rapportageverplichtingen. De beoordelende instantie beoordeelt de aangeleverde rapportages via hetzelfde systeem.

Integraal PRTR-verslag

Het uitgangspunt is dat de bedrijven die op basis van Bijlage 1 van de EG-verordening PRTR verslagplichtig zijn, jaarlijks moeten rapporteren over de emissies en afvaltransporten die uitkomen boven de drempels die in de stoffenlijst voor het Integraal PRTR-verslag zijn opgenomen.
Met een aantal bedrijfstakken die niet onder de verordening vallen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) afspraken gemaakt dat zij toch hun milieugegevens via het e-MJV indienen. Daarnaast kan de beoordelende instantie afspraken over rapportage via het e-MJV vastleggen in de vergunning.

MJA-rapportage

Vanaf verslagjaar 2004 kunnen bedrijven die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) hun rapportage via het e-MJV indienen.

MEE-rapportage

Vanaf verslagjaar 2017 kunnen bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant hun rapportage via het e-MJV indienen.

Addendum MEE

Vanaf verslagjaar 2018 kunnen bedrijven die deelnemen aan het Addendum MEE-convenant hun rapportage via het e-MJV indienen.

Rapportage olie- en gaswinning

Sinds verslagjaar 2009 kunnen ook bedrijven in de olie- en gaswinningsindustrie hun getalsmatige rapportage via het e-MJV in het kader van voor hen vigerende wet- en regelgeving indienen.

Opbouw en beheer van het e-MJV

Opbouw en beheer van het e-MJV

Het e-MJV is modulair opgebouwd. Het integraal PRTR-deel en het deel voor de olie- en gaswinningsindustrie bestaat onder andere uit de modules lucht, water en lokale thema's. Sinds verslagjaar 2005 maken alle bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant MJA gebruik van het e-MJV om hun energiegegevens te rapporteren in de module MJA. Sinds verslagjaar 2017 is de module MEE toegevoegd en sinds verslagjaar 2018 de module Addendum MEE.

e-MJV-Helpdesk

e-MJV-helpdesk

Met al uw vragen over elektronische rapportage en beoordeling in het kader van het Integraal PRTR-verslag, de MJA-rapportage, de MEE-rapportage en de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie kunt u terecht bij de e-MJV-helpdesk.

Beleid

Beleid

Beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging vindt u op de pagina Achtergrond.