Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen voor het nieuwe verslagjaar (2021) in het e-MJV weergegeven.

Addendum MEE-monitoring: dubbelingen in keuzelijst Subcategorie van submodule Energiebesparing opgelost

Addendum MEE-monitoring: dubbelingen in keuzelijst Subcategorie van submodule Energiebesparing opgelost

Er was afgelopen jaar onderscheid gemaakt tussen diverse maatregeldeelketenlijsten van de reguliere MJA- en MEE-monitoring en het EEP, waardoor er onterechte dubbelingen optraden in de keuzelijst van subcategorieën in de module Addendum MEE-monitoring. Deze dubbelingen zijn ongedaan gemaakt.

Addendum MEE-monitoring Energiebesparing aanpassingen Actief in 2021

Addendum MEE-monitoring Energiebesparing aanpassingen Actief in 2021

Omdat de monitoring in het kader van Addendum MEE met een jaar is verlengd, waarbij in 2022 wordt gemonitord over het jaar 2021, zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in de module Addendum MEE-monitoring, scherm ‘Bewerk energiebesparingsmaatregel’, namelijk:

  • Veld ‘Actief in 2020’ is niet meer aanpasbaar en niet meer gekoppeld aan veld ‘Actief in huidig verslagjaar’
  • Tekst i-tje achter ‘Actief in 2020’ aangepast naar ‘Deze waarde volgt uit het verslagjaar 2020’
  • Veld ‘Actief in 2021’ ook niet meer aanpasbaar en in verslagjaar 2021 gekoppeld aan het veld ‘Actief in huidig verslagjaar’
  • Tekst achter veld ‘Aanvullende toelichting’ aangepast naar ‘(geef ook een toelichting indien de maatregel niet actief is in of na het geplande jaar van uitvoering of niet actief is in 2021)’
Addendum MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: kwalificatie ‘Nieuw gepland’ (in verslagjaar 2020) van bestaande maatregelen omgezet naar Gepland in M2020

Addendum MEE-monitoring – Energiebesparingsmaatregelen: kwalificatie ‘Nieuw gepland’ (in verslagjaar 2020) van bestaande maatregelen omgezet naar Gepland in M2020

In verband met de verlenging van Addendum MEE met een jaar is de kwalificatie ‘Nieuw gepland’ van bestaande maatregelen (in verslagjaar 2020) omgezet naar ‘Gepland in M2020’. Nieuwe maatregelen in de monitoring over verslagjaar 2021 krijgen de kwalificatie ‘Nieuw gepland’.

Addendum MEE-monitoring: eindrapportagebrieven als PDF aangeboden

Addendum MEE-monitoring: eindrapportagebrieven als PDF aangeboden

Op de besloten site is onder Rapportage het onderdeel Addendum MEE-rapporten toegevoegd, vergelijkbaar met de MJA- en MEE-rapporten op de besloten website. Via het onderdeel zijn de Addendum MEE eindrapportagebrieven per verslagjaar beschikbaar om als PDF te downloaden.

Addendum MEE-monitoring: bedrijfskader Addendum MEE toegevoegd in zoekveld Bedrijfskader (formulierkeuzescherm)

Addendum MEE-monitoring: bedrijfskader Addendum MEE toegevoegd in zoekveld Bedrijfskader (formulierkeuzescherm)

Met het uitfaseren van MJA-/MEE-monitoring is Addendum MEE een op zichzelf staand kader geworden. Daarom is voor de Addendum MEE-bedrijven een nieuw kader ‘(Addendum) MEE’ toegevoegd. In het geval van historische jaren hebben solo MEE-bedrijven (niet Addendum-MEE) nog steeds het kader ‘MEE’.

Addendum MEE-monitoring: ontbrekende roodkleuring actieve maatregel zonder gerealiseerde besparing hersteld

Addendum MEE-monitoring: ontbrekende roodkleuring actieve maatregel zonder gerealiseerde besparing hersteld

In het maatregel-overzicht was er onterecht geen roodkleuring van een op 'Actief in huidig verslagjaar' gezette maatregel, waarbij er bij geen van de toegevoegde energiedragers een gerealiseerde besparing was ingevoerd. Dit is hersteld, zodat er op het juiste moment wel roodkleuring plaatsvindt.

Addendum MEE-monitoring: onjuiste vulling keuzelijst Gepland jaar in gebruik na opslag hersteld

Addendum MEE-monitoring: onjuiste vulling keuzelijst Gepland jaar in gebruik na opslag hersteld

Na opslaan van een nieuwe maatregel werd bij opnieuw ophalen de eerste regel in de keuzelijst 'Gepland jaar in gebruik' onterecht gevuld met de eerder gekozen waarde. Dit veroorzaakte een dubbel voorkomen van het gekozen jaar. Deze fout is hersteld.

Addendum MEE-monitoring: kolomtitels maatregelentabel aangepast

Addendum MEE-monitoring: kolomtitels maatregelentabel aangepast

De kolomtitels "Nog actief in 2020" en "Nog actief in 2021" van de maatregelentabel in de module Addendum MEE-monitoring zijn aangepast naar "Actief in 2020" en "Actief in 2021".

MJA- en MEE-monitoring: geen invoer meer maar alleen inzage

MJA- en MEE-monitoring: geen invoer meer maar alleen inzage

Het MJA3-convenant en het reguliere MEE-convenant zijn sinds 1 januari 2021 afgelopen. Er vindt voor beide convenanten over verslagjaar 2021 geen monitoring meer plaats. Er is geen invoer van de module MJA- en MEE-monitoring meer mogelijk, maar gedurende 2022 blijven zowel de module ‘MJA- en MEE-monitoring’- als de ‘EEP’-module voor alle historische verslagjaren ter inzage beschikbaar voor de betrokken bedrijven (gebruikers). Daarnaast is het mogelijk om alle historische data van beide modules voor eigen dossiervorming gedurende 2022 te downloaden via de besloten website van het e-MJV. Zie ook de bijlage bij de aankondiging naar MJA- en MEE-bedrijven.

EEP-module niet meer getoond bij afgemelde MJA/MEE-bedrijven

EEP-module niet meer getoond bij afgemelde MJA/MEE-bedrijven

De EEP-module werd onterecht getoond in het e-MJV-verslag van bedrijven die in dat verslagjaar niet meer onder MJA of MEE vielen. Dit is gecorrigeerd door de EEP-module alleen te tonen in het laatste jaar dat de MJA- en MEE-monitoringmodule nog actief was.

MJA- en MEE-monitoring: geen toegang meer tot het e-MJV voor externe adviseurs

MJA- en MEE-monitoring: geen toegang meer tot het e-MJV voor externe adviseurs

Er is een kolom ‘Bedrijfskader’ toegevoegd aan het formulier keuzescherm waarin is opgenomen in welk kader de rapportage van het desbetreffende bedrijf plaatsvindt. Als beheerder of beoordelende instantie kan je hiermee beter filteren en sneller zien in het kader waarvan bedrijven rapporteren.

e-MJV-applicatie – Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

e-MJV-applicatie – Help: geactualiseerd voor nieuwe verslagjaar

De Help bij de e-MJV-applicatie is geactualiseerd voor het nieuwe verslagjaar 2021, mede naar aanleiding van jaarlijkse wijzigingen in de applicatie.

Formulierkeuzescherm: de resultaten van alle zoekfilters worden onthouden

Formulierkeuzescherm: de resultaten van alle zoekfilters worden onthouden

Bij het openen en weer, via onderdeel Ander verslag, terugkeren naar het formulierkeuzescherm worden nu de resultaten van alle eventueel ingestelde zoekfilters bewaard, nu ook inclusief de filters Status en Bedrijfskader.

Formulierkeuzescherm: onterecht weglaten van bedrijven bij het zoeken op Status hersteld

Formulierkeuzescherm: onterecht weglaten van bedrijven bij het zoeken op status hersteld

Bedrijven worden niet meer onterecht weggelaten tijdens een zoekactie op ‘status’ door het plaatsen van het filter ‘status’ voor de ingestelde performance-limiet van 250 opgehaalde regels.

Algemene gegevens: tabblad Adviseur verwijderd

Algemene gegevens: tabblad Adviseur verwijderd

Het tabblad ‘Adviseur’ in de module Algemene gegevens was alleen gevuld met MJA-/MEE-monitoring- en EEP-adviseurs. Met het eindigen van de MJA- en MEE-monitoring en het verwijderen van de gegevens en accounts van de MJA externe adviseurs was dit tabblad overbodig geworden en is daarom verwijderd.

Algemene gegevens – Basisgegevens vervolg: koppelingen van E-PRTR-activiteiten met bijbehorende RIE-/ IPPC-categorieën gecorrigeerd

Algemene gegevens – Basisgegevens vervolg: koppelingen van E-PRTR-activiteiten met bijbehorende RIE-/ IPPC-categorieën gecorrigeerd

Onder Algemene gegevens en de gelijknamige CSV worden bij de EPRTR-activiteiten de overeenkomstige IPPC-/RIE-categorieën weergegeven. Echter waren de koppelingen tussen de E-PRTR-activiteiten en bijbehorende IPPC/RIE-categorieën niet altijd correct. Er zijn daarom diverse correcties doorgevoerd.

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Lucht en Energie algemeen: enkele stookwaarden en emissiefactoren in de energiedragerslijst aangepast

Verschillende stookwaarden en emissiefactoren zijn geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst. De stookwaarden van de brandstoffen Overige bitumineuze steenkool, Motorbenzine en Afval zijn gewijzigd. Daarnaast zijn de CO2-emissiefactoren van Raffinaderijgas, Chemisch restgas, Overige bitumineuze steenkool en Afval als brandstof gewijzigd.

Lucht- Emissiepunten: systeemfout bij niet-numerieke of lege invoer in Aandeel emissiepunt opgelost

Lucht- Emissiepunten: systeemfout bij niet-numerieke of lege invoer in Aandeel emissiepunt opgelost

Lege invoer of niet-numerieke invoer wordt nu tijdig afgevangen door een extra controle in te bouwen waardoor geen systeemfout meer optreedt.

Lucht – emissiepunten: emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Lucht – emissiepunten: emissiepunten verwijderd en wijzigingen van gegevens doorgevoerd

Op basis van de meldingen van bedrijven van afgelopen jaar zijn verschillende emissiepunten verwijderd en diverse gegevens van emissiepunten aangepast.

Water - Totalen op inrichtingsniveau: fout indicatie drempelwaarde gecorrigeerd

Water - Totalen op inrichtingsniveau: fout indicatie drempelwaarde gecorrigeerd

Vanwege een onjuiste voorwaarde werd voor het instellen van de indicatie drempelwaarde ( EU Europese unie (Europese unie), NL of -) gekeken naar eerder gepubliceerde data in plaats van de actuele data in de module. Dit is gecorrigeerd in de diverse watermodules.

Afval: historie submodule Afvalwaterzuiveringsslib wordt niet meer getoond

Afval: historie submodule Afvalwaterzuiveringsslib wordt niet meer getoond

Van de al sinds verslagjaar 2017 niet meer in te vullen submodule Afvalwaterzuiveringsslib werd de historie nog getoond in de applicatie. Door onbekende oorzaak werd de submodule echter in huidige verslagjaren onterecht heropend en moest dan worden ingevuld. Daarom is besloten de submodule niet meer te tonen in de applicatie. Eventuele historie is nog wel in de e-MJV-database aanwezig en kan worden bekeken via het downloaden van de bijbehorende csv via Verslagen in tabelvorm.

Algemeen: gemeentelijke herindelingen 2022 verwerkt

Algemeen: gemeentelijke herindelingen 2022 verwerkt

Dit jaar hebben er weer gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in het e-MJV, waarbij samenvoegingen van gemeenten hebben plaatsgevonden en koppelingen met bedrijven/modules waar nodig zijn gewijzigd.