In augustus 2018 is er een nieuw Uitvoeringsbesluit voor de RIE gepubliceerd (onder 2018/1135/EU). Het besluit gaat over de “vaststelling van de soort, de opmaak en de frequentie van de door de lidstaten te verstrekken informatie met het oog op de verslaglegging over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies”. 
Om invulling te kunnen geven aan de verslaglegging onder Uitvoeringsbesluit 2018/1135/ EU Europese unie (Europese unie) is de IPPC-/RIE-website geactualiseerd. De huidige site is zodanig opgesteld dat invulling gegeven kan worden aan de informatiebehoefte, zoals die geformuleerd is in Bijlage I van het Uitvoeringsbesluit.
Voor een deel van de gegevens ligt het beheer centraal bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het gaat daarbij hoofdzakelijk om adresgegevens, coördinaten, KvK-nummers en SBI-codes.
Voor het merendeel is de invoer en het beheer neergelegd bij het bevoegd gezag dan wel de uitvoeringsorganisaties. Hierbij betreft het hoofdzakelijk de status van een bedrijf, welke RIE-categorieën aan de orde zijn en gegevens die samenhangen met de vergunning.