Wat gebeurt er met uw PRTR-gegevens?

De door u gerapporteerde PRTR-gegevens worden in eerste instantie gebruikt door het bevoegd gezag in het kader van de toetsing aan uw vergunning.

Daarnaast wordt in lijn met het Verdrag van Aarhus een deel van de PRTR-gegevens openbaar gemaakt op twee publieke websites.

  • De website van Emissieregistratie toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van ruim 300 verontreinigende stoffen in Nederland. Deze website geeft invulling aan het nationaal PRTR-register. Een overzicht van de gegevens uit uw integraal PRTR-verslag die, na acceptatie door het bevoegd gezag, op deze website worden gepubliceerd, wordt vanaf 2011 in een apart scherm in het e-MJV getoond. Bedrijven kunnen dit overzicht raadplegen voordat zij hun gegevens ter beoordeling aan het bevoegd gezag aanbieden.
  • Dezelfde gegevens worden door Emissieregistratie aan de Europese Commissie doorgeleverd en opgenomen in het Europese PRTR-register.

Vooradvisering door Emissieregistratie

In de maand mei van ieder kalenderjaar brengt emissieregistratie een vooradvies uit aan een aantal bevoegde gezagen omtrent de beoordeling van modules in het e-MJV.

Dit gebeurt naar aanleiding van onvolkomenheden, opvallende afwijkingen en fouten in de emissiegegevens die emissieregistratie heeft geconstateerd bij de beoordeling van gegevens in de e-MJV-database over het voorgaande verslagjaar. Emissieregistratie brengt dit vooradvies uit binnen het e-MJV door gebruik te maken van de adviesfunctie in de desbetreffende module. Het uitgebrachte advies wordt dan zichtbaar voor het bevoegde gezag in kwestie.