Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde webapplicatie waarmee:

  • Industriële bedrijven hun Integraal PRTR-verslag, Addendum MEE-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • de betrokken beoordelende instanties de verslagen beoordelen.

E-PRTR-plichtig

Een bedrijf is E-PRTR-plichtig als er een of meer van de in bijlage I van de E-PRTR-verordening genoemde activiteiten plaatsvinden in een mate die de daarin gespecificeerde toepasselijke capaciteitsdrempelwaarde overtreft. Dit is de reikwijdte van de verordening.

Bedrijven die E-PRTR-plichtig zijn en die emissies en/of afvaltransporten boven de drempelwaarden hebben, moeten een Integraal PRTR-verslag indienen. Het Integraal PRTR-verslag is in de volgende Nederlandse wetgeving verankerd:

Vrijwillig

Ook wanneer een inrichting niet onder de reikwijdte van de E-PRTR-verordening valt, is op basis van afspraken tussen bedrijven en hun beoordelende instantie vrijwillige rapportage via het e-MJV mogelijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modules uit het Integraal PRTR-verslag.

MJA

Bedrijven die deelnamen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA) waren verplicht jaarlijks te rapporteren over de voortgang van hun activiteiten met betrekking tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiency. Bedrijven hebben in 2022 nog inzage in hun historische gegevens en kunnen deze downloaden via het onderdeel Verslagen in tabelvorm op de besloten website.

MEE

Bedrijven die deelnamen aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) waren verplicht jaarlijks te rapporteren over de voortgang van hun activiteiten met betrekking tot deze afspraak. Bedrijven hebben in 2022 nog inzage in hun historische gegevens en kunnen deze downloaden via het onderdeel Verslagen in tabelvorm op de besloten website.

Addendum MEE

Addendum MEE-bedrijven zijn in het kader van het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) een aanvullende individuele verplichting aangaan gezamenlijk 9 PJ aanvullende finale energiebesparing te realiseren. Dit gebeurt in het kader van de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei van 6 september 2013. De Addendum MEE-bedrijven vullen hiervoor de module Addendum MEE-monitoring in.

Olie en gas

Bedrijven die de intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningindustrie hebben ondertekend dienen hun getalsmatige rapportage in via de module Olie en gas.