In de print zie ik geen MJA-gegevens, hoe kan dat?

MJA-gegevens zijn per definitie aangemerkt als vertrouwelijk. Standaard worden deze gegevens niet geprint. Om wel de MJA-gegevens te printen dient u het vinkje bij Vertrouwelijke gegevens niet printen te verwijderen.

Hoe moeten we omgaan met ingekochte (dus niet zelf opgewekte) ‘energiedragers' die niet in de brandstoffenlijst voorkomen, zoals perslucht, demi-water, stoom en koude?

U dient per geval overleg te plegen met de helpdesk.

Kunnen naast de module MJA ook andere modules opengesteld worden?

Ja, meer informatie vindt u op de pagina Aanmelden deelname e-MJV.

Ons bedrijf is gesplitst. Alle gegevens uit voorgaande jaren wijken daardoor in grote mate af van de nieuwe invoer. Hoe kunnen we hiermee om gaan?

Zie hiervoor de handreiking monitoring MJA3. Zonodig kan hierover overleg worden gepleegd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of uw adviseur die hiervoor instructies heeft gekregen.

Wat als ik niet tijdig de rekening van mijn energiebedrijf met de temperatuur gecorrigeerde verbruiken krijg?

U kunt dan een schatting maken en/of interne meetgegevens gebruiken.

Zijn er deelberekeningen mogelijk voor verschillende productielocaties (suiker- of chemische industrie)?

Nee, het e-MJV faciliteert dit niet. U dient dit dus handmatig bij te houden.

Welke optie in het telefonisch keuzemenu van de e-MJV-helpdesk moet ik kiezen als ik een vraag heb over het MJA-convenant of een inhoudelijke vraag heb over mijn EEP of MJA-monitoring?

U kiest voor optie 3 in het menu als u een vraag heeft over het MJA-convenant of een inhoudelijke vraag heeft over uw EEP of MJA-monitoring. U wordt dan doorverbonden met RVO.

Hoe werkt de beoordeling van MJA-gegevens? 

MJA-gegevens worden door het bedrijf gerapporteerd via de modules Energie algemeen en MJA. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de module MJA. Als een bedrijf alleen rapporteert in het kader van MJA, beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ook de module Energie algemeen. Voor een uitgebreid overzicht van de rolverdeling wordt verwezen naar de pagina Details voor bevoegd gezag.

Waarom worden voor de MJA-rapportage twee data genoemd, 1 maart en 1 april?

RVO raadt aan om een conceptversie voor 1 maart in te dienen. Dan kan RVO uw gegevens nakijken en eventuele aanvullende vragen stellen. U dient vervolgens de definitieve versie voor 1 april in te dienen.

Volgen er sancties als ik de conceptgegevens voor de MJA-monitoring niet voor 1 maart indien?

Als u de conceptgegevens niet voor 1 maart indient, zullen er geen sancties volgen. Wel geldt dat hoe eerder u het conceptverslag indient, hoe langer de externe adviseur de tijd heeft uw verslag te controleren, en hoe meer tijd u heeft eventuele wijzigingen door te voeren voorafgaande aan de definitieve publicatie. De deadline van 1 april voor definitieve indiening is wel een harde deadline.

Waar kan ik uitstel aanvragen voor de definitieve indiening van de MJA-monitoring?

Voor eventueel uitstel adviseren we u voor 1 maart een formeel en gemotiveerd uitstelverzoek in te dienen bij uw externe adviseur en uw moniteur (beoordelaar) van RVO.