Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA1, 2 en 3) en Meerjarenafspraken energie-efficiënte ETS bedrijven (MEE)

De Meerjarenafspraken Energie-efficiency zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak (MJA) gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency.

Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak (MJA) afgesloten ter verbetering van de energie-efficiency. De eerste (MJA1) afspraken betroffen individuele sectorale afspraken met een looptijd tot 2010. Wegens succes is het instrument na 2010 gecontinueerd en is er een collectieve afspraak (MJA2, later MJA3) met looptijd tot 2020 vormgegeven. Brancheorganisaties en bedrijven konden toetreden.

MJA3

MJA3/MEE

In de zomer van 2007 heeft het kabinet nieuwe beleidsplannen geformuleerd waarin ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en energie zijn gepresenteerd. Voor het bereiken van deze doelstellingen is het werkprogramma Schoon en Zuinig ontwikkeld en hebben rijksoverheid, VNO-NCW en MKB Midden- en kleinbedrijf (Midden- en kleinbedrijf) Midden- en kleinbedrijf  Nederland een Duurzaamheidsakkoord gesloten. 

Gezien het succes van MJA als instrument, is er in 2007 voor gekozen MJA2 te intensiveren, verlengen en verbreden om de doelstellingen uit Schoon en Zuinig en het Duurzaamheidsakkoord in te vullen: MJA3.

Voor de energie intensieve bedrijven die vanaf 2005 deelnamen aan het Europese systeem voor emissiehandel is het MEE convenant vormgegeven.

Op 1 juli 2008 hebben de MJA2- en de MEE-partijen het MJA3/MEE-convenant ondertekend. Beide convenanten hebben een looptijd tot en met 2020.

De belangrijkste afspraken binnen MJA3/MEE zijn:

  • Bedrijven spannen zich in om een gezamenlijke doelstelling te bereiken van 30 procent energie-efficiencyverbetering tussen 2005 en 2020.
  • Brancheorganisaties stellen een zogeheten routekaart voor de sector op die inzicht biedt in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor energie-efficiencyverbeteringen.
  • De rijksoverheid faciliteert via de uitvoeringsorganisatie RVO bedrijven en brancheorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het helpen opstellen van energie-efficiencyplannen, het ondersteunen van de invoering van energiezorg, de jaarlijkse monitoring van het MJA-  en MEE-convenant en het organiseren van bedrijvendagen.
  • De provincies en gemeenten zullen als bevoegd gezag, bij handhavend optreden op basis van de Wet milieubeheer, deelname aan MJA/MEE laten meewegen. Provincies en gemeenten stellen de energie-efficiencyplannen vast.

Het succes van beide convenanten blijft niet onopgemerkt in het buitenland. Het feit dat bedrijven en instellingen vrijwillig op zo'n grote schaal met elkaar en met de overheid samenwerken oogst veel internationale lof en navolging.

Monitoring

Monitoring

MJA/MEE-deelnemers rapporteren jaarlijks uiterlijk op 1 april aan RVO, het bevoegd gezag Wet milieubeheer en de eigen brancheorganisatie of het eigen productschap. De bedrijfsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van het Energie-efficiencyplan (EEP). Er wordt onderscheid gemaakt in de voortgang van geplande maatregelen op het gebied van procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie en de invoering van systematische energiezorg. Zo kan het management van het bedrijf het beleid bevestigen of tussentijds aanpassen. RVO gebruikt de gegevens voor het opstellen van een monitoringrapportage per bedrijf en per branche. De jaarlijkse MJA/MEE-rapportage is geïntegreerd in het e-MJV.

Resultatenbrochure

Resultatenbrochure

In de Resultatenbrochure Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie vindt u onder andere de resultaten van het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2020 (MJA3/MEE). De monitoringgegevens van alle deelnemende sectoren vormen de input voor deze brochure. De brochure is de verantwoording aan de Tweede Kamer over de energiebesparing van de Nederlandse industrie. Ook geven de sectoren hierin aan wat de totale inspanningen en behaalde energiebesparingen zijn. De brochure wordt jaarlijks rond Prinsjesdag beschikbaar gesteld op de website van RVO.

Sectorrapportages

Sectorrapportages

Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van het MJA3/MEE-convenant gemonitord. Deelnemers zijn verplicht elk jaar hun monitoringgegevens naar de RVO te sturen. De monitoringgegevens van alle MJA3/MEE-bedrijven worden per sector verwerkt tot een sectorrapportage. De resultaten per sector worden tegelijk met de Resultatenbrochure Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie beschikbaar gesteld op de website van RVO in de vorm van een aantal grafieken met de belangrijkste resultaten.

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie over MJA vindt u op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier treft u ook een overzicht van deelnemende sectoren.