Het energie-efficiëntieplan (EEP) geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategische beleid.

Elk bedrijf dat deelneemt aan een meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3 / MEE) moet, binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een (concept) EEP opstellen. Het EEP moet vervolgens iedere vier jaar worden geactualiseerd.

Actualiseren energie-efficiëntieplan

Actualiseren energie-efficiëntieplan

Voor deelnemers aan het MEE-convenant moet het EEP uiterlijk op 1 oktober 2016 geactualiseerd zijn voor de periode 2017-2020. Voor deelnemers aan het MJA3-convenant gelden twee indieningsdata: 1 oktober 2016 en 15 november 2016. Informatie over welke indieningsdatum geldt voor welke MJA3-sector vindt u in het document Data indiening EEP 2017-2020 MJA3-convenant.

Als u door omstandigheden het EEP voor uw bedrijf niet op de uiterst geldende datum kunt indienen, stuur dan uiterlijk één maand voor deze indieningsdatum een uitstelverzoek aan  het secretariaat van de Commissie MEE en het Platform MJA3. Contactgegevens vindt u op de website van RVO.nl. U onderbouwt in het verzoek het uitstel én doet een voorstel voor een nieuwe uiterlijke indieningsdatum. Het secretariaat stuurt uw verzoek door naar de Commissie MEE of het Platform MJA3, dat hierop uiterlijk twee weken voor de officiële uiterste indieningsdatum reageert.

Krijgt uw bedrijf geen formeel uitstel en u levert het EEP niet op de uiterste indieningsdatum via het e-MJV in, dan ontvangt u een brief waarin RVO.nl uw bedrijf in gebreke stelt. U krijgt 2 weken de tijd om deze situatie te herstellen. Als u binnen deze 2 weken het EEP nog niet via het e-MJV indient, ontvangt uw bedrijf geen voortgangsverklaring over het jaar 2016. De Commissie MEE of het Platform MJA3 bespreken dan de gevolgen voor deelname van uw bedrijf aan het convenant.

Niet ETS-bedrijven en bevoegd gezag Wet milieubeheer

Niet ETS-bedrijven en bevoegd gezag Wet milieubeheer

Voor bedrijven die niet deelnemen aan de Europese CO2-emissiehandel (ETS) is het EEP belangrijk voor de invulling van het energieaspect in het kader van het Activiteitenbesluit of de milieuvergunning. Deze plannen worden beoordeeld door het bevoegd gezag. Op het moment dat u het EEP bij RVO.nl heeft ingediend wordt u daarom geacht uw bevoegde gezag hiervan op de hoogte te stellen. Neemt uw bedrijf echter deel aan ETS, dan speelt het bevoegde gezag geen rol bij de totstandkoming van uw EEP.

Vrijstelling energie-audit voor MJA3- en MEE-deelnemers

Vrijstelling energie-audit voor MJA3- en MEE-deelnemers

Grote ondernemingen dienen in het kader van artikel 8 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn een energie-audit uit te voeren. Door deelname aan het MJA3- of MEE-convenant zijn dergelijke bedrijven hiervan vrijgesteld. Meer informatie hierover vindt u op www.rvo.nl/eed.