Helppagina Accountbeheer besloten website uitgebreid

Helppagina Accountbeheer besloten website uitgebreid

De helppagina bij het onderdeel Accountbeheer op de besloten website van het e-MJV bevatte weinig informatie over het toevoegen en bewerken van accounts en is daarom uitgebreid.

Herinnering werkwijze status wijzigen en publiceren toegevoegd op scherm Publiceren

Herinnering werkwijze status wijzigen en publiceren toegevoegd op scherm Publiceren

Op het scherm Publiceren is het voor veel gebruikers onduidelijk dat er eerst een module moet worden geselecteerd en van status gewijzigd, voordat deze module kan worden gepubliceerd. Daarom is op dit scherm een korte tekstuele herinnering aan deze werkwijze toegevoegd, namelijk:

Let op!

 • Als u een module van status wilt wijzigen moet u deze eerst met de muis selecteren.
 • Als u een module wilt publiceren moet u deze eerst van status wijzigen (behalve bij het opnieuw publiceren als concept).’
Extra informatie (i-tje) voor het wijzigen van de gegevens van de contactpersoon van de beoordelende instantie(s)

Extra informatie (i-tje) voor het wijzigen van de gegevens van de contactpersoon van de beoordelende instantie(s)

De gegevens van de contactpersoon van de beoordelende instantie(s) in de module Algemene gegevens kunnen niet door de bedrijven en de beoordelende instanties worden gewijzigd. De gegevens mogen alleen worden aangepast op verzoek van de beoordelende instantie. In de correspondentie van bedrijven naar de helpdesk is niet altijd terug te zien dat de beoordelende instanties van hun verzoek op de hoogte zijn. Om de gebruikers erop te wijzen dat aanpassing alleen is toegestaan op verzoek van de beoordelende instantie, is op het tabblad Beoordelaars in de module Algemene gegevens een informatieblok in de vorm van een ‘i-tje’ toegevoegd.

Het overzicht van bijlagen (gekoppelde bestanden) sorteerbaar

Het overzicht van bijlagen (gekoppelde bestanden) sorteerbaar

Het overzicht van bijlagen (gekoppelde bestanden) in het e-MJV, in het menu Bijlagen, is in de nieuwe versie van het e-MJV te sorteren op de bestandsnaam en de datum van toevoegen. Sorteren kan door op de desbetreffende kolomkop te klikken.

Algemene gegevens: E-PRTR-activiteitcodes toegevoegd aan keuzelijst

Algemene gegevens: E-PRTR-activiteitcodes toegevoegd aan keuzelijst

Om beter overzicht voor gebruikers te verkrijgen zijn op het tabblad Basisgegevens vervolg in de module Algemene gegevens aan de keuzelijst van E-PRTR-activiteiten de E-PRTR-activiteitcodes toegevoegd. De activiteiten zijn daarbij gesorteerd op activiteitcode.

Algemene gegevens: E-PRTR-activiteit jaarafhankelijk

Algemene gegevens: E-PRTR-activiteit jaarafhankelijk

Vanaf dit jaar is de E-PRTR-activiteit jaarafhankelijk. De E-PRTR-activiteit wordt ingevuld in de module Algemene gegevens op het tabblad Basisgegevens vervolg. Een wijziging van de activiteit geldt hiermee niet meer voor alle (historische) verslagjaren. Dit is van belang voor bedrijven die niet meer onder E-PRTR vallen, of juist er juist wel onder gaan vallen. Zodoende kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende verslagjaren.

Lucht en Energie algemeen: energiedragerslijst op onderdelen aangepast

Lucht en Energie algemeen: energiedragerslijst op onderdelen aangepast

De keuzelijst van energiedragers en bijbehorende stookwaarden/emissiefactoren is op onderdelen aangepast en geactualiseerd conform de laatste versie van de Nederlandse energiedragerslijst. Enkele wijzigingen zijn:

 • De eenheid van de brandstoffen aardgas, compressed natural gas (CNG) en liquified natural gas (LNG) zijn aangepast naar Nm3 ae.
 • Chemisch restgas en raffinaderijgas zijn alleen nog op te geven in de eenheid ton in plaats van Nm3.
Afval: submodule Afvalwaterzuiveringsslib niet meer aan de orde en daarom niet meer invulbaar

Afval: submodule Afvalwaterzuiveringsslib niet meer aan de orde en daarom niet meer invulbaar

De submodule Afvalwaterzuiveringsslib is vanaf het huidige verslagjaar niet meer invulbaar voor bedrijven. De CBSCentraal Bureau voor de Statistiek-slibenquête is om verschillende redenen geschrapt. Ter verduidelijking is in het e-MJV een toelichting opgenomen op het eerste scherm van de module Afval. Ook een waarschuwing in de submodule Afval (EURAL) voor opname van slibstromen in de vervallen submodule Afvalwaterzuiveringsslib is daarom uitgeschakeld. De historische gegevens in de submodule Afvalzuiveringsslib zijn nog wel in te zien.

MJA- en MEE-monitoring: wijzigingen vanwege toetreding MEE-bedrijven tot de monitoring in het e-MJV

MJA- en MEE-monitoring: wijzigingen vanwege toetreding MEE-bedrijven tot de monitoring in het e-MJV

Vanaf het huidige verslagjaar worden zowel het MJA-convenant als het MEE-convenant via het e-MJV gemonitord. Hiervoor is de naam van de module MJA-monitoring aangepast naar MJA- en MEE-monitoring. Ook zijn verschillende submodules in deze module toegevoegd, gewijzigd of verwijderd (zie overige wijzigingen MJA- en MEE-monitoring hierna).

MJA- en MEE-monitoring: tabblad Algemene gegevens aangepast ten behoeve van MEE-bedrijven

MJA- en MEE-monitoring: tabblad Algemene gegevens aangepast ten behoeve van MEE-bedrijven

Vanwege de toetreding van MEE-bedrijven tot de monitoring in het e-MJV is het tabblad Algemene gegevens van de submodule Basisgegevens op verschillende onderdelen voornamelijk tekstueel aangepast.

MJA- en MEE-monitoring: nieuwe submodule Energie (MEE) voor MEE-bedrijven

MJA- en MEE-monitoring: nieuwe submodule Energie (MEE) voor MEE-bedrijven

MEE-deelnemers gebruiken voor de jaarlijkse monitoring de volgende modules:

 • Algemene gegevens
 • MJA- en MEE-monitoring

MEE-deelnemers, die alleen rapporteren in het kader van MEE, rapporteren hun energiegegevens binnen de module MJA- en MEE-monitoring in de nieuwe submodule Energie (MEE). Deze submodule is alleen zichtbaar voor MEE-bedrijven. De submodule is nagenoeg identiek aan de bestaande module Energie algemeen voor MJA-bedrijven. Wel kunnen MEE-bedrijven ook de energiedrager Primaire energie kiezen, in tegenstelling tot MJA-bedrijven. Als deze energiedrager is gekozen, dient deze wel nader onderbouwd te worden. Let op: de module Energie algemeen wordt nog wel ingevuld door bedrijven die zowel in het kader van MEE als in het kader van PRTR rapporteren!

MJA- en MEE-monitoring: submodule Prestatiematen voor MJA en opgave productie-index voor MEE

MJA- en MEE-monitoring: submodule Prestatiematen voor MJA en opgave productie-index voor MEE

Om het volume-effect bij de verklaring van de verandering van het energieverbruik te berekenen vullen MJA-bedrijven de submodule Prestatiematen in. MEE-bedrijven rapporteren hiervoor in het nieuwe veld Productie-index in de submodule Basisgegevens.

MJA- en MEE-monitoring: submodule Energiezorg (MJA) gewijzigd

MJA- en MEE-monitoring: submodule Energiezorg (MJA) gewijzigd

 • In de EEP-module voor de monitoringsperiode 2017-2020 is de energiezorg op een ietwat andere wijze bevraagd dan in de vorige monitoringsperiode. De overeenkomstige submodule in de module MJA- en MEE-monitoring wordt voor MJA-bedrijven integraal overgenomen uit deze EEP-module, met uitzondering van enkele vooral tekstuele wijzigingen.
 • De belangrijkste wijziging geldt voor bedrijven die niet over een energiezorgsysteem beschikken. In dat geval kan aan de referentie Energiezorg worden voldaan als alle vragen van de Basischeck Energiezorg met ‘Ja’ zijn beantwoord en zijn onderbouwd. Deze vragen dienen net als in de EEP-module in het e-MJV te worden beantwoord. Verder kan facultatief worden toegelicht op welke wijze het systeem nog kan worden verbeterd, als men wel beschikt over een energiezorgsysteem.
 • De submodule is alleen toegankelijk voor MJA-bedrijven, niet voor MEE-bedrijven.
MJA- en MEE-monitoring: nieuwe versie submodule Energiebesparingsmaatregelen

MJA- en MEE-monitoring: nieuwe versie submodule Energiebesparingsmaatregelen

Om goed aan te sluiten op de bevraging en opzet van de submodule Energiebesparingsmaatregelen uit de EEP-module en de maatregelen correct in de monitoringmodule weer te geven is de submodule Energiebesparingsmaatregelen als volgt aangepast:

Historische energiebesparingsmaatregelen met kwalificatie ‘langlopend’ hebben de nieuwe eigenschap ‘gecontinueerd’

 • Tot en met verslagjaar 2016 hebben alle (KE- en DE-) maatregelen, die voorheen de kwalificatie ‘langlopend’ hadden, de nieuwe eigenschap ‘gecontinueerd’ gekregen.
 • Maatregelen met voorheen de kwalificatie 'langlopend' hebben de oorspronkelijke kwalificatie teruggekregen (zeker, voorwaardelijk, onzeker of aanvullend) als deze beschikbaar was in eerdere jaren.
 • De kwalificatie verdwijnt hiermee uit de kolom ‘Kwalificatie’.

Nieuwe kolom in het maatregelenoverzicht: Langlopend

In het overzicht op de pagina Energiebesparingsmaatregelen komt een extra kolom na Kwalificatie, die Langlopend heet. In deze kolom kunnen per maatregel drie aanduidingen staan:

 • Gecontinueerd: voor gecontinueerde maatregelen zonder intensivering.
 • Geïntensiveerd: voor gecontinueerde maatregelen met intensivering.
 • Nee: in alle overige gevallen.

Nieuwe subcategorieën en typen uit de module EEP 2017-2020 overgenomen

In de module EEP 2017-2020 zijn er nieuwe subcategorieën en typen gebruikt. Deze zijn vanaf dit verslagjaar ook overgenomen in de module MJA- en MEE-monitoring. Historische subcategorieën en typen zijn (waar nodig) omgezet naar de nieuwe subcategorieën en typen.

MJA- en MEE-monitoring: submodule Financiële aspecten verwijderd

MJA- en MEE-monitoring: submodule Financiële aspecten verwijderd

De submodule Financiële aspecten in de module MJA- en MEE-monitoring is verwijderd uit de e-MJV-applicatie. In de database blijven de tabel en onderliggende data nog wel bewaard.

MJA- en MEE-monitoring - besloten website: nieuwe versie monitoringsrapportage (csv) voor 2017-2020

MJA- en MEE-monitoring - besloten website: nieuwe versie monitoringsrapportage (csv) voor 2017-2020

Als gevolg van verschillende wijzigingen in de MJA- en MEE-monitoring is er een nieuwe versie van de MJA-/MEE-monitoringsrapportage beschikbaar. Via de vaste locatie Verslagen in tabelvorm op de besloten website van het e-MJV kunnen de desbetreffende, vernieuwde bestanden in de vorm van csv’s worden gedownload.